Selecteer een pagina

Algemene leveringsvoorwaarden

Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van SwitsSoda (SwitsSoda). Het adres van SwitsSoda is Verlengde Koepellaan 9 2061VD, te Bloemendaal met het KvK-nummer: 71140883.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van SwitsSoda. Daarnaast zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen SwitsSoda en de afnemer van de producten die SwitsSoda levert (de Klant).

SwitsSoda heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie van deze voorwaarden is van toepassing. De Klant en SwitsSoda mogen alleen van deze voorwaarden afwijken als dat schriftelijk is vastgelegd.

In deze voorwaarden worden de Klant en SwitsSoda samen ook Partijen genoemd.

Artikel 1 - Begrippen

In deze voorwaarden hanteren wij de volgende begrippen:

aanbod een van SwitsSoda afkomstig aanbod, offerte of voorstel;
dag een kalenderdag;
schriftelijk op schrift of per e-mail;
overeenkomst iedere overeenkomst, schriftelijk geaccepteerd aanbod of getekende offerte strekkende tot de levering van de Producten door SwitsSoda aan de Klant;
website de website van SwitsSoda.

Artikel 2 - Product

SwitsSoda levert Frisdranken (het Product of de Producten). SwitsSoda zal deze algemene leveringsvoorwaarden op verzoek kosteloos naar de Klant toesturen. Deze voorwaarden zijn ook te vinden op onze website https://www.switssoda.com/.

Artikel 3 - Aanbiedingen

 1. Elk aanbod van SwitsSoda is vrijblijvend en kan door SwitsSoda worden herroepen.
 2. Als SwitsSoda een aanbod doet, is deze 14 geldig, tenzij anders overeengekomen.
 3. Elk aanbod bevat de noodzakelijke informatie zodat het voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn. Daarnaast wordt in een aanbod in ieder geval opgenomen:
  1. De prijs, exclusief belastingen
  2. Een overzicht en specificatie van de producten
  3. De beoogde datum van levering
  4. De kosten van levering
  5. De wijze van betaling
  6. De wijze waarom een overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
 4. Een aanbod is pas bindend wanneer de Klant schriftelijk met het aanbod instemt op de daarvoor voorgeschreven wijze.
 5. SwitsSoda kan een door de Klant geaccepteerd aanbod binnen 7 dagen na aanvaarding zonder opgaaf van redenen schriftelijk herroepen. In dat geval komt er tussen Partijen geen overeenkomst tot stand.

Artikel 4 - Bestellingen

 1. Bestellingen kunnen zowel voor periodieke leveringen als eenmalige leveringen worden gedaan.
 2. Bestellingen dienen via het orderformulier telefonisch e-mail  te worden gedaan (een Bestelling).
 3. Een Bestelling is pas definitief na schriftelijke bevestiging door SwitsSoda.
 4. Indien een Bestelling niet (geheel) geaccepteerd kan worden zal SwitsSoda een alternatief aanbod doen. Een Bestelling wordt pas definitief na schriftelijke acceptatie danwel afwijzing van het alternatieve aanbod.
 5. SwitsSoda behoudt zich het recht voor om een Bestelling zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 5 - Aflevering

 1. De Partijen maken afspraken over de aflevering van het Product.
 2. SwitsSoda bepaalt de wijze van transport, na overleg met Klant.
 3. Levering zal gebeuren binnen zeven dagen na facturering, behalve als schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 - Prijs

 1. Alle door SwitsSoda gecommuniceerde prijzen zijn in euro en exclusief btw en onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.
 2. Alle prijzen zijn inclusief verpakking, kosten voor vervoer, verzending en heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

Artikel 7 - Betaling en incassokosten

 1. De Klant kan betalen met bankoverschrijving na ontvangst van een factuur.
 2. Ingeval de Klant een factuur ontvangt moet deze altijd binnen 15 dagen na factuurdatum betalen.
 3. Als de Klant de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. De Klant moet dan de wettelijke handelsrente betalen. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. De volledige vordering van Leverancier op de Klant is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. De Klant een betalingstermijn overschrijdt;
  2. De Klant failliet is of in surseance van betaling;
  3. De Klant (rechtspersoon) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. De Klant (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 5. In geval van verzuim is de Klant alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan SwitsSoda. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  • 15% over de eerste €2500;
  • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
  • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
  • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
  • 0,5% over het overige deel.

Artikel 8 - Transport

 1. SwitsSoda zorgt voor een wijze van transport die geschikt is voor het Product en waarbij de juiste mate van zorgvuldigheid wordt gehanteerd.
 2. Het transport eindigt op het moment dat de Klant of werknemers van de Klant de Producten in ontvangst hebben genomen op de daartoe bestemde plaats en de afleverbon voor akkoord is getekend.
 3. Schade ontstaan tijdens het transport komt voor rekening en risico van SwitsSoda.
 4. Als de Klant een afwijkende wijze van transport wenst, dan de door SwitsSoda voorgestelde wijze, komen de extra kosten daarvan voor rekening van de Klant.
 5. Leveringstermijnen die door SwitsSoda worden gecommuniceerd zijn indicatief en kunnen niet gelden als een fatale termijn.
 6. SwitsSoda mag een Bestelling in delen laten bezorgen.

Artikel 9 - Controle en klachtenregeling

 1. SwitsSoda levert het Product af met een afleverbon, welke Partijen ondertekenen. De bon geldt als vaststelling van de hoeveelheid geleverde producten van die levering.
 2. De Klant moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt. De Klant moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 3. De Klant moet eventuele zichtbare gebreken of klachten binnen twee dagen na levering schriftelijk aan SwitsSoda mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet de Klant vier dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan SwitsSoda mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.
 4. De Klant is verplicht de gekochte Producten af te nemen bij aflevering van een Bestelling, ook indien een Bestelling (deels) onjuist is. Als de Klant weigert de gekochte producten af te nemen komen de kosten voor extra levering, opslag en bewaring voor rekening van Klant.
 5. Als de Klant op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 6. Als de Klant een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. De Klant heeft geen recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling als:
  1. De Producten niet meer te identificeren zijn als afkomstig van SwitsSoda.
  2. De gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onjuiste of ondeskundige behandeling.
  3. SwitsSoda niet de mogelijkheid heeft gehad om de producten te onderzoeken.
  4. De Klant niet aan zijn verplichtingen tegenover SwitsSoda heeft voldaan, uit welke hoofde dan ook.
 8. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van SwitsSoda die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 10 - Retour

 1. Indien de Klant een (deel van een) bestelling wil retourneren dan dient de Klant contact op te nemen met SwitsSoda voor de te volgen procedure.
 2. Door het doorverkopen of het anderszins in gebruik nemen of geven van het Product vervalt het recht op retour.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. SwitsSoda garandeert dat het Product voldoet aan alle relevante regelgeving en de gebruikelijke eisen die daaraan worden gesteld.
 2. Minimale afwijkingen van bijvoorbeeld afmetingen, aantallen, gewicht en kleuren kunnen niet als een tekortkoming van SwitsSoda worden aangemerkt.
 3. SwitsSoda is niet aansprakelijk voor schade, verlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, boetes of kosten die voortvloeien uit een overeenkomst of uit het gebruik van het Product.
 4. Als SwitsSoda toch aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van € 500,00.
 5. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van SwitsSoda beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van SwitsSoda uitkeert.
 6. De beperkingen van de aansprakelijkheid uit dit artikel gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SwitsSoda.

Artikel 12 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen SwitsSoda is één jaar.

Artikel 13 - Intellectueel eigendom

 1. SwitsSoda garandeert dat de Producten geen inbreuk maken op Nederlandse intellectuele eigendomsrechten.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, houdt SwitsSoda alle intellectuele eigendomsrechten op de geleverde producten, plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

Artikel 14 - Geheimhouding en privacy

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal SwitsSoda alle informatie van de Klant geheimhouden tegenover derden.
 2. SwitsSoda zal de informatie die door de Klant gegeven is niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor je deze informatie geeft, behalve als SwitsSoda optreedt in een procedure waarbij deze gegevens van belang kunnen zijn.
 3. SwitsSoda zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Klant niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 15 - Ontbinding

SwitsSoda heeft het recht de overeenkomst met de Klant te ontbinden, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, als de Klant:

 1. In staat van faillissement wordt verklaard;
 2. Surseance van betaling wordt verleend;
 3. Een andere wettelijke of informele schuldsaneringsregeling aanvraagt;
 4. Door executoriaal beslag wordt getroffen;
 5. Door conservatoir beslag wordt getroffen en dit beslag niet binnen 30 dagen wordt opgeheven; of
 6. Onder curatele of onder bewind wordt gesteld.

Artikel 16 - Overmacht

 1. Ingeval van overmacht aan de zijde van SwitsSoda kan geen beroep worden gedaan op door SwitsSoda genoemde levertijden.
 2. SwitsSoda kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden dan mogen allebei de partijen de overeenkomst ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als SwitsSoda zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag SwitsSoda het nagekomen deel factureren.

Artikel 17 - Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 18 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene leveringsvoorwaarden en een overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen afspraken.

Artikel 19 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 20 - Bevoegde rechter

Amsterdam

Download hier de Algemene Leveringsvoorwaarden

KvK: 71140883   |   BTW: NL858595515B01   |   IBAN: NL72INGB0008229950